D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1. Perk H, Serel TA, Koşar A, Hoşcan MB. Semptomatik benign prostat hiperplazili hastalarda doksazosin ve tamsulosinin karşılaştırmalı etkinliği. Tıp ve Sağlık Dergisi 2000; 4:35-38.

D2. Perk H, Serel TA, Koşar A, Hoşcan MB. 35 hastada laser prostatektomi sonuçlarımız. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2000; 7:249-252.

D3. Perk H, Koşar A, Serel TA, Dilmen C, Hoşcan MB. İleal Conduit Sonuçlarımız. The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine 2001; 3:22-24.

D4. Perk H, Yeşildağ A, Yıldız M, Serel TA, Koşar A, Hoşcan MB. Color doppler sonography and scintigraphy in the assesment of varicoceles. Gazi Medical Journal 2002; 13: 29-33.

D5. Soyupek S, Perk H, Hoşcan MB, Serel TA. Spontan Non-Travmatik Üriner Ekstravazasyon: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Üroloji Bülteni, 2003, 14, 163-65.

D6. Armagan A, Soyupek S, Hoscan MB. Peyronie hastalığının medikal tedavisindeki yenilikler. Androloji Bülteni 17: 93-98, 2004.

D7. Serel TA, Soyupek S, Armagan A, Hoscan MB, Tunç B. Asemptomatik piyüri ve bakteriürinin ilkokul çocuklarında prevalansı. Türk Üroloji Dergisi 2004; 30 (1): 68-71.

D8. Soyupek S, Armağan A, Hoşcan MB, Koşar A, Perk H, Serel TA. Kalis Taşlarında Beden Dışı Şok Dalga İle Taş Kırmanın Taş Yerleşimine Göre Etkinliği. Türk Üroloji Dergisi 2006; 32 (2): 230-233.

D9. Hoşcan Y, Hoşcan MB, Armağan A. Kardiyovasküler Hastalıklar ve Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu. Androloji Bülteni 27: 353-356, 2006.

D10. Armağan A, Hoşcan MB. Vajinal Cerrahi Sonrası Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu. Androloji Bülteni 27: 357-360, 2006.

D11. Armağan A, Soyupek S, Hoşcan MB, Perk H, Serel TA, Koşar A. Tekrarlayan Ön Ve Arka Üretra Darlıklarının Tedavisinde Benıque Dilatasyonun Etkinliğinin İnternal Üretrotomi İle Karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi 2006; 32 (3): 404-410.

D12. Ekinci M, Hoşcan MB, Armağan A. Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan Farmakolojik Ajanlar. Androloji Bülteni 28: 77-79, 2007.

D13. Hoşcan MB, Ekinci M, Armağan A. İnterstisyel Sistit ve Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu. Androloji Bülteni 29: 169-171, 2007.

D14. Ekinci M, Hoşcan MB. BPH ile ilişkili alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde kullanılan ilaçların cinsel işlevler üzerine etkileri. Androloji Bülteni 33: 93-96, 2008.

D15. Ekinci M, Hoşcan MB, Tunçkıran A. Pregnancy Followıng Spontaneous Closure Of A Vesıcouterıne Fıstula. Türk Üroloji Dergisi: 34 (3): 379-381, 2008.

D16. Karabulut Z, Hoşcan MB, Moray G. Kasık fıtığı onarımının cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi. Androloji Bülteni 34: 202-3.

D17. Ekinci M, Hoşcan MB. Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu ve metabolik sendrom. Androloji Bülteni 35: 349-52.

D18. Hoşcan MB. Vezikoüreteral Reflü: Sınıflandırma ve Evrelendirme. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2009;2(2):6-8

D19. Hoşcan MB, Armağan A. Menopoz ve seksüalite. Androloji Bülteni 38: 247-250, 2009.

D20. Armağan A, Soyupek S, Hoşcan B. Spinal Kord Lezyonu olan Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu. Androloji Bülteni 39: 340-341.

D21. Hoşcan Y, Hoşcan MB, Özgül M, Çicek D. Relationship Between Serum Free Testosterone Level And Coronary Artery Disease In Postmenopausal Women. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(2):221-5

D22. Hoşcan MB, Doluoğlu ÖG. Kriptorşidizm ve Testis Kanseri. Türk Çocuk Ürolojisi Bülteni 2010; 2:38-42.

D23. Hoşcan MB, Oksay T, Tunçkıran A, Özorak A, Arıkan S. Stone Composition of Urinary Tract Stones from our Region. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012:19(1):17-20.

D24. Tunçkıran MA, Hoşcan MB. Fosfodiesteraz Tip-5 inhibitörlerinin alt üriner sistem yakınmaları üzerine olan etkilerine bakış değişti mi? Androloji Bülteni. 2013;52:17-20.