E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

E1. Soyupek S, Dilmen C, Sayın A, Hoşcan B, Tükel O, Oksay T, Perk H, Sevin G. Stres Üriner İnkontinansın Cerrahi Tedavisinde TVT Uygulamasında 2 yıllık Takip Sonuçlarımız.

2. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Abstrakt Kitabı, Sayfa 20, 17-19 Nisan, İstanbul, 2002.

E2. Dilmen C, Soyupek S, Sayın A, Hoşcan B, Tükel O, Oksay T, Perk H, Sevin G. Stres İnkontinanslı Hastaların Cerrahi Müdahale Öncesi ve Sonrası MRI ile Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Abstrakt Kitabı, Sayfa 53, 17-19 Nisan, İstanbul, 2002.

E3. Eroğlu F, Güven S, Soyupek S, Sayın A, Hoşcan MB, Dilmen C. Transuretral Prostatektomideki Spinal Anesteziye Bağlı Gelişen Hipotansiyonda Sistemik Oral Efedrinin Koruyucu Etkileri. 17.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 128, 5-10 Ekim, Antalya, 2002.

E4. Soyupek S, Koşar A, Perk H, Serel TA, Sevin G, Hoşcan MB. Çocuklarda Renkli Doppler USG İle VUR'nün Saptanması. 17.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 163, 5-10 Ekim, Antalya, 2002.

E5. Sevin G, Serel TA, Perk H, Koşar A, Soyupek S, Hoşcan MB. Radikal Sistektomi ve İleal yeni Mesanede Antegrad Extraperitoneal Yaklaşım. 17.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 286, 5-10 Ekim, Antalya, 2002.

E6. Serel TA, Soyupek S, Çandır Ö, Perk H, Armağan A, Hoşcan MB, Oksay T. Mast Hücreleri Ve Mesane Kanseri İlişkisi. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 10, S-18. 2-7 Ekim 2004, Antalya.

E7. Özmen S, Soyupek S, Koşar A, Armağan A, Hoşcan MB, Serel TA, Perk H. Prostatın Transuretral Rezeksiyonunda Rejyonel Anestezinin seçimi. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 32, S-59. 2-7 Ekim 2004, Antalya.

E8. Serel TA, Özgüner F, Soyupek S, Armağan A, Perk H, Hoşcan MB, Dilmen C. Şok Dalgalarına Bağlı Renal Oksidatif Stresin Melatoninle Önlenmesi: Deneysel Bir Çalışma.

18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 68, S-121. 2-7 Ekim 2004, Antalya.

E9. Soyupek S, Armağan A, Karaöz E, Hoşcan MB, Serel TA, Perk H, Koşar A. Fertil ve İnfertil Erkeklerin Testiküler Dokularında Leptin Ekspresyonu. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 207,P-255. 2-7 Ekim 2004, Antalya.

E10. Armağan A, Soyupek S, Hoşcan MB, Koşar A, Perk H, Sevin G. Rekürren Üretra Darlıklarının Tedavisinde Üretrotomi İnterna ve Benıque Dilatasyonunun Etkinliğinin Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Bir Çalışma. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 235,P-311. 2-7 Ekim 2004, Antalya.

E11. Perk H, Soyupek S, Koşar A, Serel TA, Sütçü R, Hoşcan MB, Özorak A. Sildenafil Sitratın Sağlıklı Erkeklerde Serum Malondialdehit, Eritrosit Süperoksit Dismutaz, Eritrosit Glutatyon Peroksidaz Ve Eritrosit Katalaz Seviyeleri Üzerine Etkisi. 6. Ulusal Androloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 81, 8-11 Haziran 2005, İzmir.

E12. Koşar A, Dilmen C, Hoşcan MB, Serel TA, Perk H, Tükel O. Benign Prostat Hiperplazili Hastalarda Tamsulosin Kullanımının Seksüel Fonksiyon Üzerine Etkisi. 6. Ulusal Androloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 85, 8-11 Haziran 2005, İzmir.

E13. Soyupek S, Tulunay Ö, Armağan A, Hoşcan MB, Kişioğlu N, Perk H, Serel TA, Koşar A. Renal Hücreli Karsinom Vakalarında İntratümöral ve Normal Renal Parankimal İnflamatuar Hücre İnfiltrasyonunun Klinik Önemi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 65, S-98. 10-15 Haziran 2006, Antalya

E14. Hoşcan MB, Dilmen C, Soyupek S, Armağan A, Perk H, Koşar A, Serel TA, Tükel O. Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Ekstrakorporeal Manyetik İnnervasyon. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 191, P-150. 10-15 Haziran 2006, Antalya

E15. Perk H, Soyupek S, Armağan A, Sütçü R, Hoşcan MB, Delibaş N, Özorak A. Sildenafil Sitratın Enzimatik Antioksidanlar ve Lipid Peroksidasyon İndeksine Etkisi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 336, P-378. 10-15 Haziran 2006, Antalya

E16. Erdoğan H, Ekinci MN, Hoşcan B, Arslan H. Prostat Biyopsisi Sonrası Gelişen Escherichia Coli'ye Bağlı Akut Bakteriyel Menenjit: olgu sunumu. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, Klimik Dergisi, Cilt 20, Özel sayı, sayfa 315, 2007.

E17. Hoşcan Y, Karabulut Z, Hoşcan MB, Arıkan S, Müderrisoğlu H. Fluvastatin ratlarda peritoneal adezyon şiddetini azaltmaktadır. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim 2008, İstanbul. Türk Kardiyol Dern Arş 2008, 36, Suppl 2, 125.

E18. Hoşcan MB, Özgül M, Hoşcan Y, Oksay T, Ekinci M. Hiperkolesterolemik ratlarda E, C, B12 vitaminleri ile folik asitin erkek fertilitesi üzerine etkisi. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 66, 1-6 Kasım 2008, Antalya.

E19. Hoşcan MB, Hoşcan Y, Ekinci M, Dilmen C, Koşar A. Diyabetik hastalarda cinsel işlev bozukluğu prevalansı. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 121, 1-6 Kasım 2008, Antalya.

E20. Ekinci M, Hoşcan MB, Tunçkıran A, Erdoğan H, Özkardeş H. Transrektal Prostat Biyopsisinde Oral Siprofloksasin Profilaksisi Yeterince Etkili mi? 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 192, 1-6 Kasım 2008, Antalya.

E21. Tunçkıran A, Ekinci M, Hoşcan MB. ESWL Tedavisi Alan Hastalar İçin Hangi Tip Analjezi Daha Konforludur? 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 206, 1-6 Kasım 2008, Antalya.

E22. Ekinci M, Hoşcan MB, Tunçkıran A, Özkardeş H. Alt Üreter Taşlarının Tedavisinde Üreteroskopi ve ESWL'nin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 210, 1-6 Kasım 2008, Antalya.

E23. Ekinci M, Hoşcan MB, Tunçkıran A, Özkardeş H. Gebelikle Komplike Olan Semptomatik Üreter Taşı Olgularında Tedavi Yaklaşımı. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 328, 1-6 Kasım 2008, Antalya.

E24. Ekinci M, Hoşcan MB, Tunçkıran A, Özkardeş H. Görsel İnternal Üretrotomi Uygulamasında İntravenöz Sedasyon ve İntraüretral Topikal Anestezinin Etkinliği. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 339, 1-6 Kasım 2008, Antalya.

E25. Hoşcan MB, Ekinci M, Tunçkıran A, Özkardeş H. Üretrit tedavisi için hastalar nereye başvuruyor?: ön sonuçlar. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 346, 1-6 Kasım 2008, Antalya.

E26. Hoşcan MB, Ekinci M, Tunçkıran A, Menekşe M. Üriner taş içeren iki taraflı yetişkin üreteroselin alışılmadık şekilde ortaya çıkışı. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 406, 1-6 Kasım 2008, Antalya.

E27. Topaç H, Dilmen C, Hoşcan B, Karadağ MA, Yıldırım K, Göçmen S, Örs Ö, Erten K, Zor M. Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Antikolinerjik Monoterapi ve Alfa Bloker Kombinasyon Tedavisi Karşılaştırılma Sonuçlarımız. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 468, 1-6 Kasım 2008, Antalya.

E28. Oksay T, Koşar A, Kılbaş A, Ergün O, Hoşcan B. Rat Hiperhomosisteinemi Modelinde Kavernozal Disfonksiyonun Antioksidan Sistem ve Nitrik Oksit Sentaz İzoenzimleri ile İlişkisi. 8. Ulusal Androloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 31, 20-23 Mayıs 2009, İzmir.

E29. Tunçkıran A, Ekinci M, Hoşcan MB. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Cinsel Partner Memnuniyeti. 8. Ulusal Androloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 68, 20-23 Mayıs 2009, İzmir.

E30. Özgök İY, Ateş M, Hoşcan MB, Kaya E, Başal Ş, Zor M, Dayanç M. Prostatın Transüretral Rezeksiyonu Sonrası Üretral Kateteri Kısa Süre Tutmanın Ön Sonuçları.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 69, 4-7 Kasım 2009, Antalya.

E31. İstanbulluoğlu MO, Hoşcan B, Tekin İ, Çiçek T, Öztürk B, Özkardeş H. Üreter Alt Uç Taşlarında SWL Pozisyonu Hangisini Seçelim: Prone ya da Supin. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 139, 4-7 Kasım 2009, Antalya.

E32. Özgök İY, Ateş M, Hoşcan MB, Başal Ş, Kaya E, Zor M, Dayanç M. Laparoskopik Radikal Prostatektomide Hızlı Öğrenim Eğrimiz. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 198, 4-7 Kasım 2009, Antalya.

E33. Özgök Y, Ateş M, Hoşcan MB, İstanbulluoğlu O, Başal Ş, Zor M. Basit Kist Duvarı Üzerine Yerleşmiş Böbreğin Berrak Hücreli Tümörü. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 220, 4-7 Kasım 2009, Antalya.

E34. Özgök Y, Başal Ş, Bedir S, Hoşcan MB, Gür A, Avcı A. Tek Port Laparoskopik Radikal Nefrektomi. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 230, 4-7 Kasım 2009, Antalya.

E35. Özgök Y, Ateş M, Hoşcan MB, Başal Ş, Zor M, Dayanç M. Yeni Tekniğimiz Çift İlk Sütür ile Aşamalı Kesişli Laparoskopik Piyeloplasti, Standart Laparoskopik Piyeloplastinin Zorluklarının Üstesinden Gelebilir mi? 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 231, 4-7 Kasım 2009, Antalya.

E36. Özgök Y, Başal Ş, İstanbulluoğlu MO, Ateş M, Hoşcan B, Zor M. Laparoskopik Anatrofik Nefrolitotomi: Video Sunumu. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 237, 4-7 Kasım 2009, Antalya.

E37. Tunçkıran MA, Çiçek D, Hoşcan MB, Ekinci MN. Evre 1 Hipertansif Hastalarda Nebivolol ve Metoprolol'ün Erektil Fonksiyonlara Etkisi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 122. 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.

E38. Hoşcan MB, Ekinci M, Tunçkıran A. Böbrek Absesi için bir Belirteç: Trombositoz. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 264. 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.

E39. Ekinci M, Hoşcan MB, Tunçkıran A. Gebelerdeki Üreter Taşlarının Tedavisinde Üreteroskopi: Güvenli ve Etkili bir Yöntem. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 282. 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.

E40. Hoşcan MB, Tunçkıran A, Oksay T, Özorak A. Paratestiküler Alveolar Rabdomyosarkom: Olgu Sunumu. 10. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 207. 26-30 Ekim 2011, Antalya.

E41. Ozgür BC, Irkilata L, Hoşcan MB, Ekici M, Karakan T, Sarici H, Yücetürk CN, Karakan T, Hasçiçek AM, Atilla MK, Eroglu M. Pediatrik ESWL: Çok merkezli uzun dönem sonuçlar. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 102. 11-14 Nisan 2013, Antalya.

E42. Tunçkıran MA, Abidinoğlu D, Tek M, Hoşcan MB. Perkütan nefrolitotripsi'de öğrenme eğrisini tamamlamak ne avantaj sağlar? 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 57. 11-14 Nisan 2013, Antalya.

E43. Asil E, Altınova S, Ener K, Özcan MF, Altıntaş R, Hoşcan B, Akbulut Z. Robot Yardımlı Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi. Büyük Üroloji Buluşması-I, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 223, 31 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya.

E44. Asil E, Altınova S, Ener K, Özcan MF, Altıntaş R, Hoşcan B, Akbulut Z. Robotic Assisted Laparoscopic Partial Nephrectomy. Büyük Üroloji buluşması-I, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 223, 31 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya.

E45. İpekçi T, Akın Y, Hoşcan B, Tunçkıran A. Nadir bir Testis Tümörü; Alveolar Rabdomyosarkom. 23.Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya.